ENSTİTÜ[1]KOTRA KLOZLARI

[Bu sigorta İngiliz yasa ve uygulamasına bağlıdır]

1.GEMİ

Gemi tekne, makine, botları ve gemi el değiştirdiğinde normal olarak onunla birlikte satılan aygıt ve donatıları ifade eder.

2.YOLA HAZIR OLMA VE YATMA

2.1Gemi, bu sigortanın hükümlerine bağlı olmak koşuluyla sigortalıdır :

2.1.1Denizde veya iç sularda yola hazır iken yahut limanda, tersanede, marinada, yolda, kızakta, dubada veya kıyıda sert çamur zeminde veya kayıkhanede yahut çekilmesi, taşınması ve denize indirilmesi dahil, sefere çıkarken veya pilotlu veya pilotsuz seyir sırasında, deneme seferine çıktığında olağan yardıma gereksinimi olan gemi veya teknelere ederken yahut onları çekerken sigortalıdır. Ancak geminin, alışılmış veya yardıma gereksinim duyulan haller dışında çekilmemesi, gemi sahibi, kaptan, idareciler veya kiracıların önceden bağıtladıkları bir sözleşme ile çekme veya hizmeti yapamaması yükümdür.

2.1.2. Aşağıda 4. Kloz’daki gibi yola hazır olmayıp yatarken kaldırma, taşıma ve denizeindirme dahil, tersane veya marinadaki normal veya genel bakım, sökme ve takma sırasında taşınırken yahut ekspertiz sırasında sigortalıdır [ rıhtımda ve rıhtım açığında ve denizde geçici yatma veya donatılma süresince ve geminin yattığı liman veya yerin sınırları dışında olmamak üzere palamar yerinden çekilerek veya başka türlü yer değiştirmesi de dahil]. Ancak sigortacılara haber verilmedikçe ve istenilen ek prim kabul edilmedikçe gemi ev olarak kullanıldığı veya büyük onarım yahut değişiklik yapıldığı süre boyunca sigortalı değildir.

2.2 Yukarıdaki 2.1. Klozu hükmüne rağmen, bu sigortanın hükümlerine bağlı olarak, dıştan takma motor dahil aygıt ve donanım, depolama yerinde veya kıyıda onarımda iken sigortalıdır.

3.SEYRÜSEFER VE KİRALAMA YÜKÜMLERİ [ TAHHÜTLERİ ]

3.1.Poliçeye ekli cetvelde [2] belirlenen sınırların [seyrüsefer alanının] dışına sefer yapılmaması yükümdür. Ancak sigortacılara önceden not vermek [bildirmek] ve şartlarda anlaşmak koşulu ile sigorta devam eder.

3.2.Özellikle sigortacılarla anlaşmadıkça yalnız özel zevk ve amaçlar için kullanılması ve kiraya verilememesi veya bir hizmet karşılığı [ödül] olarak kullandırılmaması yükümdür.

4.YATMA YÜKÜMÜ [ TAAHHÜDÜ ]

Poliçedeki cetvelde belirlendiği gibi [geminin] yola hazır olmadığı süre boyunca yatması yükümdür. Ancak sigortacılara önceden not vermek [bildirmek] ve şartlarda anlaşmak koşuluyla sigorta devam eder.

5.SÜRAT YÜKÜMÜ [TAAHHÜDÜ ]

5.1.Geminin veya botu / botları olan gemilerde ana geminin tasarlanmış hızının 17 mili aşamaması yükümdür.

5.2.Sigortacılar bu yükümü kaldırmayı kabul ettiklerinde aşağıdaki 19. “Sürat Botu Klozu – Speedboat Clause” koşulları uygulanacaktır.

6.UZATMA

Bu sigorta sona erdiği zaman gemi denizde veya tehlikede ya da bir yahut uğrama limanı veya yerinde ise sigortacılara derhal bildirilmek koşuluyla ve kararlaştırılacak bir prim karşılığında bir sonraki uğrama limanında rıhtıma bağlanıncaya veya orada güven içinde demirleyinceye kadar sigortalıdır.

7.DEVİR [TEMLİK]

Sigortalı veya poliçenin devir edilmiş olması halinde devir eden [ciranta] tarafından imzalanmış, tarihi konulmuş bir bildirim poliçeye eklenmedikçe ve böyle zeyilname ekli poliçe buradaki herhangi tazminat veya iade primi ödenmeden önce yapılmadıkça, bu sigortadaki menfaatin veya bu sigorta uyarınca ödenebilir yahut ödenecek herhangi meblağın devri sigortacıları bağlamaz veya sigortacılar tarafından dikkate alınmaz.

8.GEMİ SAHİBİNİN DEĞİŞMESİ

Bu 8. Kloz, bu sigortada kendisi ile uyuşmayan basılı veya yazılı herhangi bir hükme rağmen yürürlükte olacaktır.

8.1.Gemi satılır veya yeni sahibine devredilirse ya da geminin sahibi bir şirket olduğunda bu şirketi denetim altında tutan menfaatlerde [paylarda] bir değişiklik olursa, sigortacılar sigortanın devamını yazılı olarak kabul etmedikçe, bu sigorta satış, devir veya değişiklik anından itibaren geçersiz olur ve seyir ve/veya yatma süreleri için hesap edilen prim üzerinden gün esasıyla net prim iadesi yapılır.

8.2Gemi satış veya devir sırasında bağlama yerini bırakmış veya denizde ise poliçenin iptali, eğer sigortalı tarafından istenirse, en son varma yeri veya limanına kadar askıya alınır.

9.TEHLİKELER

Her zaman bu sigortadaki istisna hükümlerine bağlı olmak koşuluyla

9.1.Bu sigorta [aşağıdaki] tehlikeler nedeniyle sigorta edilen şeyin uğradığı zıya veya hasarı kapsar :

9.1.1.Deniz, ırmak, göl veya diğer seyrüsefer yapılabilir suların tehlikeleri.

9.1.2.Yangın .

9.1.3.Denize mal atılması.

9.1.4.Korsanlık .

9.1.5.Rıhtım, liman aygıt ve donanımı, kara taşıtları, hava taşıtları veya benzeri şeylerle temas veya onlardan düşen şeyler.

9.1.6.Deprem, yanardağ püskürmesi veya yıldırım.

9.2. Zıya veya hasarın sigortalı, gemi sahibi ve idarecilerinin gerekli özeni göstermemelerinden kaynaklanmaması koşulu ile, bu sigorta

9.2.1. sigorta edilen şeyin [aşağıdaki] tehlikeler nedeniyle uğradığı zıya veya hasarı kapsar :

9.2.1.1. Gereçler [levazım],aygıt, donatı, makine veya yakıtın yüklenmesi, boşaltılması veya yer değiştirmesi sırasında olan kazalar.

9.2.1.2. Patlama [infilak].

9.2.1.3. Kötü niyetli hareketler.

9.2.1.4. Gemi veya botlarının tamamen çalınması ya da bilinen yöntemlere ek olarak hırsızlığı önleyici aygıt ile gemi yahut botlara kilitlenmesi koşulu ile dıştan takma motorların çalınması yahut gemiye, depo veya onarım yerine zorla girilerek makinenin [dıştan takma motorlar dahil] aygıt veya donanımın çalınması.

9.2.2. Motor ve bağlantıları [bağlantı mili ( strut şaft) ve pervane hariç], elektrik donanımı ve aküler ve bağlantıları istisna, aşağıdaki rizikolar nedeniyle sigorta edilen şeyin uğradığı zıya veya hasar :

9.2.2.1. Kazanların patlaması, şaftların kırılması veya makine veya teknedeki herhangi gizli kusur [kusurlu parça, şaft veya kazanın onarımı, değiştirilmesi masrafları ve maliyeti hariç].

9.2.2.2. Her kim olursa olsun herhangi kişinin ihmali, fakat sigortalı ve/veya gemi sahibi adına yapılan her hangi onarım veya değişiklikle ilgili sözleşmenin ihmal veya ihlali neticesi meydana gelen her hangi kusurun iyileştirme maliyeti veya geminin bakım masrafları hariçtir.

9.3Bu sigorta, eğer makul ölçüde özellikle bu amaçla yapıldıysa, oturma sonrası karineyi görme masraflarını, hasar olmasa bile, tazmin eder.

10.İSTİSNALAR

Aşağıdakilerle ilgili herhangi tazminat kabul edilmez :

10.1. Dıştan takma motorun düşmesi veya güverteden denize yuvarlanması.

10.2. Aşağıdaki 19. Sürat Botu Klozu[Speedboat Clause] ile burada ayrıca sigorta edilmedikçe, ana gemide veya kıyıda yatmakta olan ve tasarlanmış hızı 17 mili aşan gemi botu.

10.3. Ana geminin adı ile daimi olarak işaretlenmemiş gemi botu.

10.4. Gemi oturmadıkça, çatışmadıkça veya sudan başka [buz dahil] her hangi görünür cisme çarpmadıkça ya da bağlı olduğu serenlerin hasarı sonucu olmadıkça yelken ve kılıflarının rüzgar tarafından yırtılması veya fora[3] edilmişken patlaması.

10.5. Geminin oturması, batması, yanması, tutuşması veya sudan başka [buz dahil] her hangi görünür bir cisme çarpması ya da değmesi nedeniyle zıya veya hasara uğramadıkça ,gemi yarışırken yelkenler, direkler veya serenler yahut sabit ve hareketli çarmıh [çarmık] veya iskotaların[4] zıya veya hasarı.

10.6. Kişisel eşya.

10.7. Tüketilebilir gereçler[levazım], balık takımı veya demir ve zincirler.

10.8. Geminin oturması, batması, yanması, tutuşması veya sudan başka [buz dahil] görünür her hangi cisme çarpması ya da değmesi nedeniyle zıya veya hasara uğramadıkça ,kaplama veya oradaki onarım.

10.9 Çizim veya yapımdaki bir hatanın düzeltilmesi için yapılan masraf veya zarar ya da çizim yahut yapımda iyileştirme veya değişiklik nedeniyle yapılan herhangi masraf yahut zarar.

10.10. Yarı batık bir gemi neden olmadıkça, ağır hava nedeniyle motor ve bağlantıları [pervane veya bağlantı mili (strut şaft) Hariç] elektrik donanımı ve aküler ve bağlantılarının uğradığı zıya veya hasar. Fakat bu 10.10 Klozu geminin oturması veya çatışması ya da bir başka gemi, rıhtım, iskele ile temasının neden olduğu zıya veya hasarı istisna etmez.

11. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUK

Bu Kloz yalnız poliçeye ekli cetvelde bu amaçla bir tutar belirlendiği zaman uygulanır.

11.1. Sigortacılar, sigortalı gemideki menfaatler nedeniyle ve bu sigortanın geçerli olduğu süre içinde, aşağıdakilerden doğan bir kazadan, sigortalının yasal olarak ödemekle sorumlu olduğu, her hangi tutar veya tutarları sigortalıya tazmin etmeyi kabul eder :

11.1.1. Diğer her hangi gemi veya her neyse oradaki eşyanın zıya veya hasarı.

11.1.2. Sigortalı gemide veya yakınında ya da diğer her hangi gemideki can kaybı, bedeni sakatlık veya hastalık, yaşam kurtarma için yapılan ödemeler dahil.

11.1.3. Sigortalı gemi ve yükünün çıkartılması, taşınması ya da yok edilmesi veya bunlara girişim yahut aynı şeylerin çıkartılması, taşınması veya yok edilmesinde her hangi ihmal ya da kusur.

11.2. YARGILAMA MASRAFLAR Önceden yazılı onayları alınmak koşulu ile sigortacılar aşağıdakileri de öderler :

11.2.1. Sigortalının yaptığı yargılama masrafı veya sorumluğa itiraz ettiği ya da sorumluluğu sınırlama işlemine katıldığı için sigortalının ödemek zorunda kalabileceği masraflar.

11.2.2. her hangi ölümcül kazanın araştırılması veya doğal olmadığı yahut şiddetin neden olduğu düşünülen ölüm olayında görevlilerin temsil masrafı.

11.3. KARDEŞ GEMİ

Sigortalı gemi, tamamen veya kısmen aynı gemi sahibine veya işletme ait diğer bir gemi ile çatışır veya o diğer gemiden bir kurtarma hizmeti alırsa, sigortalı bu sigorta gereğince, diğer gemi burada sigortalı gemi ile ilgisi olmayan gemi sahibinin malı imiş gibi, tamamen aynı haklara sahip olur ; ancak böyle durumlarda çatışma sorumluluğunun veya kurtarma ücretinin belirlenmesi,sigortacı ile sigortalının üzerinde anlaşacakları tek bir hakeme havale edilir.

11.4. DİGER KİŞİLERİN SEYRÜSEFERE ÇIKMASI

Bu 11. Kloz’unun hükmü, bu sigortada adı geçen sigortalının izni ile [işleten kişi, işletenin tersane, marina, onarımcı, kızakçı, yat kulübü, satış acentesinin veya benzer kurumların istihdam ettiği kişilerden başka] herhangi bir kişinin seyrüsefere çıkması veya geminin sorumluluğunu üstlenmesi için genişletilecektir . Bu kişi böyle seyrüsefer ederken veya gemiden sorumlu iken ,11. Kloz’un kapsamına dahil her hangi bir olaydan , bu sigortada adı yazılı sigortalıdan başka kişi veya kişilere, tutar veya tutarları ödemekle sorumludur ve öder. Fakat bu Kloz gereği tazminat, sigortalı ve yalnız yukarıda belirtildiği gibi seyrüsefer eden veya geminin sorumluluğunu üstlenen kişi yararına, sigortalının yazılı istemi ve acentesi aracılığıyla yürürlüğe girecektir. Bu genişletmedeki hiçbir şey sigortacıların sorumluluğunu aşağıda 11.8. Kloz’da koyulan sorumluluk sınırından öteye arttıramayacak ve bu sigortanın bütün diğer koşul ve yükümlerine bağlı olacaktır. Bu 11.4 Kloz’undaki hiçbir şey yukarıdaki 3.2. Klozu’nun hükümlerinden üstün sayılmayacaktır.

11.5. ENKAZIN KALDIRMA İÇİN GENİŞLETME

Bu sigorta ayrıca sigortalı geminin enkazını sigortalının kendi yerinden veya kiralanan ya da kullanılan yerden kaldırma masraflarını, kurtarılandan sağlanan kazanç düşüldükten sonra, öder.

11.6. SORUMLULUK BÖLÜMÜ İSTİSNALARI

Bu sigorta,11. Kloz’un hükümlerine rağmen, [aşağıdakilerden] doğan herhangi sorumluluk, maliyet veya masrafı kapsamaz :

11.6.1. İşçi sigortaları [Workmen’s Compensation Acts] veya işveren sorumluluğu yasası [Emplyers’ Liability Acts] veya diğer yasa yahut örf ve adet sorumluluğuna [Common Law Liability] göre işçiler veya her ne surette olursa olsun iş verilen diğer kimseler veya yukarıdaki 11.4. Klozu hükümleri nedeniyle bu sigorta ile koruma altına alınan her hangi kişinin kazaya uğraması veya hastalığı gereği doğrudan veya dolaylı olarak yapılan ödeme veya burada sigortalı gemide ve onun yakınında ya da onunla ilgili veya onun yükü, malzemeleri veya onarımları.

11.6.2. Özellikle aşağıdaki 19.Kloz koşullarına bağlı olarak burada sigorta edilmedikçe, ana gemiye ait ve tasarlanmış hızı 17 mili aşan ana gemide veya kıyıda yatan bot.

11.6.3. Gemiyle çekilirken veya çekilmeye hazırlanırken ya da çekildikten sonra gemiye yahut kıyıya güvenli olarak ulaşana kadar, ski veya su kayağı yapan her hangi kişiye sorumluluk ya da uğradığı [kaza].

11.6.4. Gemiyle çekilirken veya çekilmeye hazırlanırken veya çekildikten sonra gemiye veya kıyıya güvenli olarak ulaşana kadar ski veya su kayağı yapanlardan başka spor veya diğer şeylerle uğraşanların sorumluluğu veya uğradığı [kaza].

11.6.5. Nasıl tanımlanırsa tanımlansın cezalandırıcı veya uyarıcı hasarlar.

11.7. SU KAYAĞI YAPANLARIN SORUMLULUKLARI

Yukarıda ki 11.6.3. ve/veya 11.6.4. Kloz’ları iptal edilirse bu Kloz’larda belirtilen sorumluluklar , bu sigortanın koşul, yüküm ve sınırlarına bağlı olmak şartıyla sigorta kapsamında olacaktır.

11.8. SORUMLULUK SINIRI

Her hangi bir kaza veya aynı olaydan doğan birden çok kazada sigortacıların bu 11. Kloz’a göre sorumluluğu sigorta poliçesine ekli cetvelde bu amaçla beyan edilen miktarı aşamaz. Fakat sigortalı sigortacıların yazılı izni ile sorumluluğa itiraz ettiği zaman , sigortacılar ayrıca sigortalının burada uğradığı veya ödemeye zorunlu olduğu maliyetten payını tazmin edecektir.

12. AŞAN KISIM ve İNDİRİLEN MİKTAR

12.1. Sigortalı bir tehlikeden doğan tazminat, her bir ayrı kaza veya olaydan doğan bütün tazminat taleplerinin toplamı [11,14 ve 15.Kloz’lardaki tazminat talepleri dahil] poliçeye ekli cetvelde bu amaçla belirlenen tutarı [muafiyeti] aşmadıkça bu sigorta gereği ödenmez, aşması halinde bu tutar [muafiyet] indirilir. Bu 12.1. Klozu, bir tam zıya veya hükmi tam zıya talebine yahut aynı kaza veya olaydan doğan 15. Kloz kapsamındaki herhangi bir tazminat ile birleşen böyle bir talebe uygulanmaz.

12.2. Yukarıdaki 12.1 Klozu’nu uygulamadan önce ve buna ek 1/3 ü aşmayan “yeni için eski” indirimleri sigortacıların seçimine bağlı olarak [ aşağıdakiler için] yapılabilir :

12.1.1. Koruyucu örtüler,yelkenler ve sabit ve hareketli çarmıh veya iskotalar 12.1.2. Bu sigorta kapsamında ayrı değerlendirilerek sigorta edilmiş olsun ya da olmasın dıştan takma motorlar.

13. TAZMİNAT TALEBİ BİLDİRİMİ VE TEKLİF ALMA

13.1. Bu sigorta kapsamında bir tazminat talebine neden olabilecek herhangi olay için sigortacılara derhal bildirilecek ve her hangi hırsızlık veya kötü niyetli hasar da hemen polise rapor edilecektir.

13.2. Zıya veya hasar meydana geldiğinde ekspertiz yapılmadan önce sigortacılara bildirim yapılacak ve eğer gemi yurt dışında ise istenirse sigortacıları temsil edecek bir eksperin hazır bulunması için en yakın Lloyd’s acentesine haber verilecektir.

13.3. Sigortacılar geminin havuzlanma veya onarım için gideceği limanı kararlaştırmağa yetkili [sigortacıların talebine uymak üzere yapılan bu seferden doğan gerçek ek masraflar sigortalıya ödenir ] ve onarım yeri veya onarımcı firmayı veto etme hakkına sahiptir.

13.4. Sigortacılar da geminin onarımı için teklifler de alabilirler veya alınmasını isteyebilirler.

14. KURTARMA MASRAFLARI

Bu sigortadaki her hangi açık hükme bağlı olmak koşulu ile sigortalı tehlikeden doğan zararı önlemek üzere yapılan kurtarma masrafları bu tehlikelerin bir zararı olarak tazmin edilir.

15. SİGORTALININ GÖREVİ&

15.1. Her hangi zıya veya kaza halinde,bu sigorta gereği tazmin edilebilecek bir zararı önlemek veya azaltmak amacı ile makul önlemler almak sigortalı ve onun adamları ve temsilcilerinin görevidir.

15.2. Sigortacılar, aşağıdaki hükümlere ve 12. Kloz’ a bağlı olarak, sigortalı, adamları veya temsilcilerinin bu tür önlemler için uygun ve makul olarak yaptıkları masraflardan payına düşeni öder. Müşterek avarya,kurtarma masrafları, çatışmada savunma veya karşı dava masrafları ve 11. 2 Klozu kapsamına dahil sorumluluğa karşı itiraz için sigortalının yaptığı masraflar bu 15. kapsamında tazmin edilmez.

15.3. Bu sigorta kapsamındaki her hangi şey ile ilgili olarak, sigortacılar sigortalı adına ve kendi menfaatleri için,masrafları kendilerine ait olmak üzere dava açmak , 3. kişilerden tazminat istemek veya tazminatı güvenceye almak isterlerse, sigortalı sigortacının bilgi ve kanıt elde etmesi için olası bütün yardımı yapar.

15.4. Sigortalı veya sigortacıların sigortalı şeyi kurtarma,koruma veya geri almak amacı ile aldıkları önlemler,vazgeçme yahut bırakmanın kabulü veya tarafların haklarına başka bir şekilde zarar verme olarak düşünülemez.

15.5. Bu 15. Kloz gereği tazmin edilebilir tutar,bu sigorta kapsamında başka şekilde tazmin edilebilecek zarara ek olacak,fakat hiç bir halde 15.2 Klozu kapsamında tazmin edilebilir tutarlar burada sigortalı geminin sigorta bedelini aşmayacaktır.

16. ONARILMAMIŞ HASAR

16.1. Onarılmamış hasar bakımından tazminatın ölçüsü, bu sigorta sona erdiği zaman geminin onarılmamış hasardan doğan piyasa değerindeki makul azalmadır, fakat onarımların makul maliyetini aşamaz.

16.2. Bu sigortanın kapsadığı süre veya sürenin herhangi uzatması sırasında onarılmamış hasardan sonra tam zıya [bu sigorta kapsamında olsun veya olmasın] meydana geldiğinde sigortacılar, hiçbir halde, onarılmamış hasardan sorumlu olmaz.

16.3. Sigortacılar, onarılmamış hasar için, bu sigortanın sona erdiği zamandaki sigorta değerinden fazlası için sorumlu olmaz.

17. HÜKMİ TAM ZIYA

17.1. Geminin hükmi tam zıya olup olmadığını belirlemek için sigorta değeri onarılmış değer olarak kabul edilecek ve hasarlı veya hurda değeri yahut enkazı ile ilgili hiçbir şey dikkate alınmayacaktır.

17.2. Geminin eski durumuna getirilmesi ve/veya onarım masrafına dayanan hükmi tam zıya için, bu masraf sigorta değerini aşmadıkça,tazminat talep edilemez. Bu kararı verirken yalnız tek bir kaza veya aynı kazadan doğan zincirleme hasarlar ile ilgili masraflar dikkate alınacaktır.

18. MASRAFLAR YÜKÜMÜ

Geminin sigorta değeri 50.000 İngiliz Lirasından fazla ve sigorta poliçesine ekli cetvelde belirtilen toplam sigorta değerinin % 10 nu aşmadıkça, sigortalı hesabına, ipotek alacaklısı veya gemi sahibinin masrafları , komisyonu,kârları veya diğer menfaatleri yahut tekne veya makinenin aşan veya artan değeri için poliçe menfaatin kanıtıdır [PPI] ya da tam menfaat kabul edilmiştir [FIA] koşuluyla hiçbir sigorta yapılmaz.

Daima şu koşulla ki, bu yükümün bozulması bunu bilmeden sigortayı kabul eden ipotek alacaklısının tazminat talebine karşı sigortacılara her hangi savunma nedeni vermeyecektir.

19. SÜRAT BOTU KLOZU;

BU 19. KLOZ UYGULANDIĞI ZAMAN YUKARIDAKİ KLOZLARDA BULUNAN AYKIRI HÜKÜMLERE ÜSTÜN OLACAKTIR.

19.1. İlgili gemi yolda iken poliçeye ekli cetvelde adı yazılı sigortalı veya diğer yetkin kişi/kişilerin teknede ve geminin de bunların denetimlerinde olması bu sigortanın bir koşuludur.

19.2. Geminin

19.2.1. fırtınaya açık plaj veya kıyıda dubaya bağlı ya da demirliyken içinde hiç kimse olmaksızın bırakıldığı sırada oturması,batması, denize gömülmesi veya dalması yahut sürüklenerek hasara uğraması nedeniyle veya bunlardan doğan

19.2.2. yarışa katılması veya hız denemesi veya bununla ilgili her hangi denemeden doğan zıya veya hasarı ya da her hangi 3. kişiye karşı sorumluluk yahut her hangi kurtarma tazminatı kabul edilemez.

19.3. Aşağıdakiler ile ilgili olarak dümen, bağlantı mili [strat şaft] veya pervane için tazminat kabul edilmez:

19.3.1. 9.2.2.1 ve 9.2.2.2 Kloz’ları gereği.

19.3.2. Ağır hava,su veya diğer gemi,rıhtım veya iskeleden başka şeylerle veya su ile temas nedeniyle zıya veya hasar için tazminat. Fakat bu 19.3.2. Klozu geminin ağır hava neticesi yarı batık hale gelmesi nedeniyle uğranılan hasarı istisna etmez.

19.4. Gemi dahili makine ile donatılmışsa, kendiliğinden çalışan [otomatik] veya dümen donanımından denetlenebilen uygun kurulmuş [monte edilmiş] ve etkin olarak bakımı yapılan çalışmaya hazır bir yangın söndürme sistemi ile donatılan makine dairesi [veya yeri] tank alanı ve mutfağa sahip olmadıkça, bu sigorta yangın veya patlamadan doğan sorumluluğu kapsamaz.

20. İPTAL VE PRİM İADESİ

Bu sigorta, her zaman, sigortacılar tarafından 30 gün önceden iptal notu [bildirimi] verilerek veya karşılıklı uyuşma ile iptal edilebilir. İptal edilmesi halinde seyir veya yatma süreleri için , gerçekleştirilmiş prim üzerinden , gün esası ile net iade primi hesap edilebilir.

AŞAĞIDAKİ KLOZ’LAR BUYURUCU HÜKÜM NİTELİĞİNDEDİR VE BU SİGORTADA BULUNAN VE KENDİLERİYLE UYUŞMAYAN HERHANGİ BİR HÜKMÜ GEÇERSİZ KILAR.

21. SAVAŞ İSTİSNASI

Bu sigorta hiçbir halde aşağıdakilerin neden olduğu zıya,hasar,sorumluluk veya masrafı kapsamaz :

21.1. Savaş, iç savaş, ihtilal, ayaklanma, isyan veya savaşan bir güç tarafından veya bu güce karşı yapılan herhangi bir düşmanca hareketler.

21.2. Zorla tutma [zapt],el koyma,tutuklama,engelleme veya alıkoyma [baratarya ve korsanlık hariç] ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs.

21.3. Terk edilmiş mayınlar,torpiller,bombalar veya diğer terk edilmiş savaş silahlar.

22. GREV VE POLİTİK HAREKETLER İSTİSNASI

Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakilerin] neden olduğu zıya, hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz :

22.1. Grevcilerin,lokavt edilmiş işçilerin veya iş karışıklıkları,kargaşalık veya halk hareketlerine katılan kişiler.

22.2. Herhangi bir terörist veya politik güdü ile hareket eden herhangi bir kişi.

23. NÜKLEER İSTİSNA

Bu sigorta hiçbir halde [aşağıdakilerin] neden olduğu zıya,hasar, sorumluluk veya masrafı kapsamaz :

23.1. Atom veya nükleer bölünme ve/veya birleşme veya diğer tepkimeler [reaksiyonlar] yahut ışınetkin [radyoaktif] güç veya maddenin kullanıldığı herhangi savaş silahı.

23.2. Her hangi nükleer yakıt veya her hangi nükleer atık yahut nükleer yakıtın tutuşmasından iyonlaşma, ışıma [radyasyon] veya ışınetkin [radyoaktif] kirlenme.

23.3. Işınetkin [radyoaktif],zehirli,patlayıcı ya da diğer tehlikeli maddeler,herhangi nükleer patlayıcı donanım veya oradaki parçaları.

CL.328 numaralı Kloz’un çevirisidir.

[1] The Institute of London Underwriters [Londra Sigortacılar Enstitüsü]

[2]Teklifname

[3]Yelken açmak

[4]yelkenleri açmak ve tutmak için alt köşelerine bağlanan halat,zincir ve palangadan oluşan donanım