Enstitü Savaş Ve Grev Klozları Yatlar

Enstitü Savaş Ve Grev Klozları Yatlar

Bu sigorta İngiliz Yasa ve Uygulamasına bağlıdır.

1. TEHLİKELER

Bu sigorta, her zaman burada gönderme yapılan istisnalara bağlı olarak, geminin (aşağıdakiler) nedeniyle uğradığı zıya veya hasarı kapsar:

1.1. Savaş, iç savaş, ihtilâl, ayaklanma, isyan veya bunlardan doğan iç kargaşa ya da üstün bir güç tarafından yahut bu güce karşı herhangi düşmanca hareket.

1.2. Zorla tutma (zapt), el koyma, tutuklama, engelleme veya alıkoyma ve bunların sonuçları veya bunlara teşebbüs.

1.3. Terk edilmiş mayın, torpido, bomba veya terk edilmiş diğer savaş silahları.

1.4. Grevciler, lokavt edilmiş çalışanlar veya iş karışıklıkları, gösteri yahut halk hareketlerine katılanlar.

1.5. Herhangi terörist veya kötü niyet yahut politik bir güdü ile hareket eden herhangi bir kişi.

1.6. Yargı kararıyla el koyma (müsadere) veya kamulaştırma

Şu şartla ki; yukarıdaki 1. klozun kapsadığı tehlikelere karşı sigorta (1.4. klozu hariç) gemi denize indirilmeden önce veya karada taşınırken uygulanmayacaktır.

2. BİRLEŞTİRME

2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12.1, 20, 21, 22 ve 23. maddeleri hariç Institute Yacht Clauses 1 /11 / 85 buradaki klozların hükümleriyle çelişmedikleri ölçüde bu sigorta ile birleştirilmiş sayılır ve şu şartla ki sigortalının aynı olaydan doğan bir kaza veya bir dizi kazadan yasal olarak sorumlu olduğu herhangi tazminat miktarı veya miktarları, bu sigortada bu amaçla bildirilen miktarla, eğer böyle bir miktar bildirilmemişse geminin sigorta bedeli ile sınırlı olur.

3. ALIKOYMA

Gemi el konulma, zorla tutulma, tutuklanma, engellenme, alıkonulma, yargı kararıyla el konulma (müsadere) veya kamulaştırmaya konu olduğunda ve sigortalı, gemiyi serbestçe kullanma ve tasarruf hakkını sürekli olarak 12 ay kaybettiğinde, geminin hükmi tam zıya olup olmadığını belirlemek için herhangi geri alma olasılığı bulunmaksızın geminin sahipliğinden mahrum kalmış sayılacaktır.

4. İSTİSNALAR

Bu sigorta

4.1. Aşağıdakilerden doğan zıya, hasar, sorumluluk veya masrafları kapsamaz:

4.1.1. Atomik veya nükleer bölünme ve/veya birleşme veya diğer benzer tepkime (reaksiyon) ve ışınetkin (radyoaktif) güç veya maddenin kullanıldığı herhangi savaş silahı, bundan böyle nükleer savaş silahı diye adlandırılacaktır.

4.1.2. İlan edilmiş olsun veya olmasın, aşağıdaki devletlerden herhangi (ikisi) arasında savaş çıkması:

Birleşik İngiltere Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti.

4.1.3. Devlet tarafından bedeli ödenerek el koyma veya öncelik hakkını kullanarak satın alma.

4.1.4. Gemi sahibinin ülkesi veya geminin kayıtlı olduğu ülkenin hükümeti ya da herhangi bir kamu yahut yerel yetkilisi tarafından veya bunların emriyle yapılan tutma, el koyma, tutuklama, engelleme, alıkoyma, yargı kararıyla el koyma (müsadere) veya kamulaştırma.

4.1.5. Karantina kuralları gereği veya gümrük ya da herhangi ticari kurala uyulmaması nedeniyle tutuklama, engelleme, alıkoyma, yargı kararıyla el koyma (müsadere) veya kamulaştırma.

4.1.6. Olağan adli işlem, teminat sağlamakta başarısızlık veya herhangi para cezasını ödememe yahut ceza veya herhangi mali neden.

4.1.7. Korsanlık (fakat bu istisna 1.4. klozu kapsamındaki güvenceyi etkilemeyecektir)

4. 2. Institute Yacht Clauses 1/11/85’in kapsadığı veya onun 12. klozu olmasaydı tazmin edilebilecek zıya, hasar, sorumluluk veya masraf.

4. 3. Gemi üzerine yapılan diğer herhangi sigorta gereği tazmin edilebilir veya bu sigorta olmasa bile tazmin edilebilecek herhangi tutar için tazminat.

4.4. 1974 York-Antwerp Kuralları gereği ilke olarak İngiliz yasa ve uygulamasına göre tazmin edilebilecekler hariç, gecikmeden doğan herhangi masrafa ilişkin tazminat.

5. SONA ERME

5. 1. Bu sigorta ya sigortacılar ya da sigortalı tarafından 7 günlük not verilerek iptal edilebilir (Bu iptal, notun sigortacılar tarafından veya sigortacılara verildiği günün gece yarısından başlayan 7 günün sona ermesiyle geçerli olur.) Bununla beraber sigortacılar, iptal süresi sona ermeden önce, sigortalı ile sigortacılar arasında yeni prim ve /veya koşullar ve/veya yükümler üzerinde anlaşmaya varılması koşuluyla, bu sigortayı yeniden yürürlüğe koymayı kabul ederler.

5. 2. Böyle iptal notu verilmiş olsun veya olmasın bu sigorta aşağıdaki durumlarda KENDİLİĞİNDEN sona erer:

5. 2.1. Kloz 4.1.1.’de tanımlanan herhangi bir nükleer savaş silahının, nerede veya ne zaman ya da gemi ile ilgili olsun yahut olmasın, düşmanca patlatılması halinde.

5. 2.2. İlan edilmiş olsun veya olmasın aşağıdaki devletlerin herhangi (ikisi) arasında savaş çıkması halinde. Birleşik İngiltere Krallığı, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği, Çin Halk Cumhuriyeti

5.2.3. Devlet tarafından bedeli ödenerek mülkiyet veya kullanım için el koyması halinde.

5.3. İptal bildirimi veya Bu 5. klozun uygulanması nedeniyle sigortanın kendiliğinden sona ermesi ya da geminin satılması halinde, sigortalıya gün esasıyla net prim iadesi ödenebilecektir.

Bu sigorta, sigortacılar tarafından kabul edildikten sonra ve öngörülen başlama tarihinden önce, yukarıdaki 5. kloz hükümleri gereği bu sigortayı kendiliğinden (otomatik olarak) sona erdirecek herhangi bir olayın meydana gelmesi halinde, hüküm ifade etmeyecektir.